Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Upowszechnienia Kultury w Jemielnie

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW IMPREZY
1. Organizatorem Imprezy jest Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Jemielnie, Jemielno 30, 56-209 Jemielno.
2. Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Imprezie (dalej jako „Uczestnik”).
3. Istnieje możliwość́, iż przebieg Imprezy, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
4. Biorąc udział w Imprezie Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Jemielnie jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych i stronie internetowej Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury       w Jemielnie oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jej celów.
5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Jemielnie, Jemielno 30, 56-209 Jemielno;
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; jest nim Pani Natalia Ratajewska, kontakt: 783 479 791
3) Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 4 powyżej;
4) Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych                                  i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych;
5) Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego);
6) Dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody;
7) Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Imprezie;
8. Wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.

------------------------

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest
Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Jemielnie,
Jemielno 30, 56-209 Jemielno

2.Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Natalia Ratajewska, kontakt : 783 479 791

3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) dane osobowe osoby wyrażającej chęć uczestnictwa w wycieczce wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica, jeżeli chęć wyraża osoba niepełnoletnia, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;
b) wizerunek oraz osiągnięcia osoby wyrażającej chęć uczestnictwa w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Jemielnie, w mediach oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Jemielnie (na www i na facebooku) na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO ;
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5. Dane osobowe osoby wyrażającej chęć uczestnictwa w wycieczce wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica, jeżeli chęć wyraża osoba niepełnoletnia, nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osoby wyrażającej chęć uczestnictwa w wycieczce wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica, jeżeli chęć wyraża osoba niepełnoletnia oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).
7. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

--------------------

Z dniem 25 maja 2018 zmieniają się przepisy  dotyczące ochrony danych osobowych. Wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
W celu zwiększenia kontroli  bezprawnego pobierania danych osobowych jako Administrator danych osobowych wypełniając obowiązek określony w art.12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 przekazujemy poniżej  informację .

    INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA UPOWSZECHNIANIA KULTURY W JEMIELNIE

–klauzula informacyjna zgodna z RODO ( art. 12)

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) od dnia 25 maja 2018 roku
Administrator danych: Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Jemielnie, Jemielno 30,       56-209 Jemielno, reprezentowany przez Dyrektora zgodnie z wymogami przywołanego wyżej Rozporządzenia informuje:
• Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Jemielnie, Jemielno 30, 56-209 Jemielno, reprezentowany przez Dyrektora.
• Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Natalia Ratajewska pod numerem telefonu każdorazowo zgłoszenie powinno być potwierdzone za pośrednictwem poczty elektronicznej                 e-mail: ochronadanychosobowych24@gmail.com
Z Inspektorem można kontaktować w następujący sposób:
-telefonicznie 783479791
- przez e-mail: ochronadanychosobowych24@gmail.com
• Podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa w zakresie prowadzonych przez ośrodek postępowań, mających na celu realizację zadań ustawowych;
• Odbiorcami Danych Osobowych są podmioty przetwarzające dane w imieniu Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Jemielnie oraz organy administracji publicznej właściwe do współpracy;
• Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
• Dane osobowe są przechowywane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji dokumentów urzędowych;
• Każdemu podmiotowi (klientowi), który udostępnia swoje dane osobowe przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
2. prawo dostępu do danych osobowych,
3. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
7. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu Administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali te dane do innego Administratora. Jednakże wykonane zostanie to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie zgody,
Aby skorzystać z powyższych praw prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
• Każdy podmiot (klient), który udostępnia swoje dane osobowe ma prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub adres mailowy.
• Każdy podmiot (klient), który udostępnia swoje dane osobowe ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z GOUK w Jemielnie oraz prowadzenia postępowań.
•Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia świadczenie usług oferowanych przez GOUK w Jemielnie.

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny